ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Fair Price Music, s.r.o., IČ: 29370434, se sídlem v Brně, Rostislavovo náměstí 2936/12, Královo Pole, 612 00, Česká republika, jako provozovatel portálu Fair Price Music (dále jen „Portál“) respektuje právo na ochranu osobních údajů. Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů označuje termín „Fair Price Music“ společnost Fair Price Music s.r.o., nebo jakékoli jiné osoby společností Fair Price Music, s.r.o. ovládané nebo osoby společnost Fair Price Music, s.r.o. ovládající nebo osoby ovládané osobou ovládající společnost Fair Price Music s.r.o.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále rovněž jen „Nařízení“ nebo „GDPR“).

Jaké údaje Fair Price Music shromažďuje?

V souladu s Nařízením Fair Price Music zpracovává osobní údaje, které uživatelé Portálu, tj. Návštěvník, Zákazník a Hudebník, jak jsou tyto osoby identifikovány ve Všeobecných obchodních podmínkách provozování a využívání hudebního portálu Fair Price Music , aktivně poskytují v rámci používání Portálu.

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat odkazem na určitý identifikátor.

Společnost Fair Price Music může při poskytování svých služeb zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

Osobní identifikační údaje:

 • Jméno a příjmení;
 • Datum narození;
 • Adresa trvalého pobytu;
 • Název obchodní firmy, sdružení či jiné právnické osoby nebo umělecké skupiny;
 • IČ, DIČ;
 • Adresa sídla nebo místa podnikání;
 • Fakturační adresa;
 • Identifikační údaje zástupce, kterou konkrétní osoba určí;
 • Identifikační údaje plátce;
 • Bankovní spojení;
 • Fotografie;
 • Uživatelské jméno a heslo;
 • Osobní popis nebo preference;

Kontaktní údaje:

 • E-mailová adresa;
 • Telefonní číslo;
 • Adresy na sociální sítě;

Údaje o užívání služeb a platební morálce:

 • Druh a specifikace poskytnutých služeb a jejich cena;
 • Informace o platbě;

Údaje z komunikace mezi FPM a uživateli a jinou osobou:

 • Zápisy osobní komunikace při osobním kontaktu;
 • Písemná a elektronická komunikace;
 • Zápisy z telefonických hovorů;
 • Záznamy z telefonických hovorů;

Údaje zpracovávané na základě souhlasu se zpracováním nebo na základě oprávněného zájmu:

 • Informace o uživatelském chování na stránkách www.fairpricemusic.com, odkazující webové stránky a cestu, kterou návštěvník webových stránek projde, včetně záznamů získaných z cookies;
 • Informace o proklicích, jaké produkty si návštěvník webových stránek www.fairpricemusic.com prohlížel;
 • Informace o počítači návštěvníka, IP adrese, datu, času, adrese webové stránky, ze které se návštěvník připojuje k webové stránce Fair Price Music, o hledaných slovech, názvu souboru, prohlížeči, který při přístupu na Portál návštěvník použije, a o internetovém připojení, včetně údajů o operačním systému;
 • Údaje získané na základě průzkumů;
 • Kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka FPM.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME A DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje společnost Fair Price Music využívá zejména k následujícím účelům:

 1. k uzavření Smlouvy o využití portálu a k realizaci transakcí s uživateli Portálu;
 2. komunikaci s uživateli Portálu a správě smluvního vztahu;
 3. analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb uživatelům;
 4. řešení reklamací a stížností;
 5. plnění zákonných povinností;
 6. k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách.

Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění Smlouvy o využívání Portálu, nebo pro ochranu oprávněných zájmů společnosti Fair Price Music souvisejících s uzavřením nebo plněním Smlouvy o využívání Portálu, na základě souhlasu uživatele nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu práv, využívá společnost Fair Price Music technologie zejména pro tvorbu profilů uživatelů pro výše uvedené účely.

Společnost Fair Price Music uchovává osobní údaje jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

V případě udělení souhlasu pro obchodní účely(vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) a pro účely marketingového oslovení tato doba činí [10] let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právní základ, který společnosti Fair Price Music umožňuje zpracovávat osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracovává. Společnost Fair Price Music tedy v konkrétním případě může zpracovávat bez souhlasu uživatele osobní údaje, pokud:

Plnění ze smlouvy

 • je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění Smlouvy o využívání Portálu, včetně spravování jakékoli akce, ankety, soutěže pořádané společností Fair Price Music, odpovědí na dotazy uživatelů a komunikaci s nimi, nabízení spotřebitelských programů spravování preferencí uživatelů, kontaktování s cílem dokončit objednávku;

Plnění zákonných povinností

 • je to nezbytné ke splnění zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);

Oprávněný zájem

 • je to nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů společnosti Fair Price Music, např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb;
 • subjekt údajů má uzavřenou Smlouvu o využívání portálu, přičemž v takovém případě můžeme na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje uživatele pro účely přímého marketingu, tj. nabídky produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem;
 • je to nezbytné za účelem zlepšení našich služeb, tedy, jde o naše obchodní zájmy, abychom lépe porozuměli potřebám uživatelů a očekáváním a zlepšili tak naše služby, Portál a jeho součásti ve prospěch uživatelů jakožto spotřebitelů, včetně provádění analýz, měření spokojenosti a sbírání statistických dat;
 • je to nezbytné pro umožnění fungování Portálu, zejména pro řádné zobrazení obsahu, vytvoření a zapamatování objednávek, přihlašovacích údajů, personalizace, parametrů zařízení uživatele, včetně rozlišení displeje, obrazovky apod., testování nových nápadů, zjišťování reakcí na reklamní kampaně, zjišťování, jak se uživatel dozvěděl o internetových stránkách.
 • je to nezbytné pro prevenci podvodů, abychom například zajistili, že platba byla dokončena a není předmětem podvodu či zpronevěry.
 • je to nezbytné pro ochranu Portálu, abychom nástroje, které uživatelé používají, tj. Portál a jeho součásti, uchovávali zabezpečené a chráněné a zajistili jejich řádné fungování a neustálé zdokonalování.

Souhlas
Se souhlasem pro obchodní účely, tj. pro nabídku produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, přičemž tato marketingová sdělení mohou být přizpůsobena „profilu“ uživatele (například na základě osobních údajů, které známe a preferencí uživatelů), bude společnost Fair Price Music ode dne 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje subjektu primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti Fair Price Music nebo třetích stran a to v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Proto si společnost Fair Price Music bude rovněž o uživatelích, kteří tento souhlas udělí, vytvářet a uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů společnosti Fair Price Music a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodným marketingovými nabídkami.

Rovněž je společnost Fair Price Music se souhlasem uživatele oprávněna zpracovávat kontaktní údaje za účelem marketingového oslovení. U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost Fair Price Music s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů Fair Price Music. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností Fair Price Music, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti Fair Price Music, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen. To však pouze v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

Uživatel může souhlas s tímto využitím osobních údajů kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail privacy.policy(zavináč)fairpricemusic.com nebo písemně na výše uvedené adrese společnosti Fair Price Music.

Pro obchodní sdělení společnosti Fair Price Music nebo třetích stran používá společnost Fair Price Music formu e-mailu. Z obchodních sdělení je vždy zřejmé, že společnost Fair Price Music je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení může společnost Fair Price Music zasílat buď na kontakty osob, které uzavřely Smlouvu o využívání portálu na základě oprávněného zájmu společnosti Fair Price Music, a to do doby než uživatel vysloví nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je uveden rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Se souhlasem uživatele s využitím cookies je společnost Fair Price Music oprávněna dodávat behaviorálně cílenou internetovou reklamu na produkty služby, které by mohly uživatele zajímat na základě jeho předchozího chování; zobrazit uživatelům inzeráty a obsah na platformách sociálních médií; zasílat doporučení, marketingová sdělení či obsah na základě profilu a zájmů uživatele a přizpůsobit uživateli služby.

Datum účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely je uvedeno v textu souhlasu. Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a uživatel jej může kdykoliv odvolat. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME těchto Zásad pro ochranu osobních údajů, a to po dobu, po kterou je společnost Fair Price Music oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu nebo uplynutí doby, na kterou byl souhlas udělen. Pokud uživatel údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany společnosti Fair Price Music pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

KDO DATA SHROMAŽĎUJE?

Správcem a zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Návštěvníky, Zákazníky a Hudebníky (v těchto Zásadách ochrany osobních údajů rovněž jako „uživatelé“) na základě užití webové stránky stránek www.fairpricemusic.com či uzavření Smlouvy o využití portálu, jejíž součástí jsou i Všeobecné obchodní podmínky, je Společnost Fair Price Music, s.r.o., IČ: 29370434, se sídlem v Brně, Rostislavovo náměstí 2936/12, Královo Pole, 612 00, Česká republika.

KOMU MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT

Osobní údaje můžeme poskytnout:

 1. poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména zprostředkovatelům plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a vzájemně uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti; poskytují nám digitální služby a služby internetového prodeje, jako jsou monitoring sociálních médií, webové analýzy a vyhledavače, nástroje zpracování obsahu generovaného uživatelem;
 2. jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

Se souhlasem uživatele můžeme se třetími osobami sdílet pro přímé marketingové účely.

Našim partnerům můžeme sdělit osobní údaje, pokud byla služba, kterou odebíráte, spoluvytvořena společností Fair Price Music a jeho partnerem. V takovém případě budou Fair Price Music a daný partner zpracovávat osobní údaje uživatele každý pro své účely a dle svých vlastních zásad pro nakládání s osobními údaji.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Fair Price Music při plnění svých závazků a povinností ze Smlouvy o využívání portálu může využívat odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Fair Price Music, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Fair Price Music a nesmí je využít jinak. Jde zejména o správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení, činnost znalců, advokátů, auditorů, případně o vymáhání dlužných pohledávek.

Společnost Fair Price Music každý takový subjekt pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný na vyžádání na e-mailové adrese privacy.policy(zavináč)fairpricemusic.com. Zpracovávat osobní údaje mohou jak společnosti se sídlem na území České republiky, tak se sídlem v členském státě EHP nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou. V případě přenosů mimo EHP zajistíme ochranu osobních údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.

Společnost Fair Price Music v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

SOUBORY “COOKIES”

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek www.fairpricmusic.com, a které proto umísťujeme do počítače uživatele, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají do počítače uživatele nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky uživatel začne využívat.

Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které na nich uživatel provedl – např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy není třeba zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

V případě, že má uživatel ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, má uživatel možnost:

 1. zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. uživatel nastaví svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies); nebo
 2. uživatel může svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: privacy.policy(zavináč)fairpricemusic.com, dopisem na adresu společnosti Fair Price Music.

PRÁVA NÁVŠTĚVNÍKA PORTÁLU

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má uživatel zejména tato práva:

 1. právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak společnost Fair Price Music používá osobní údaje a jaká jsou jeho práva;
 2. právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany společnosti Fair Price Music;
 3. právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 4. právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) uživatel odvolal souhlas k jejich zpracování; (iii) uživatel oprávněně namítal jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 5. právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) uživatel napadne správnost osobních údajů po dobu, dokud společnost Fair Price Music neověří jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) společnost Fair Price Music je už nepotřebuje, ale údaje potřebujete uživatel pro účely uplatnění svých právních nároků nebo (iv) uživatel namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud společnost Fair Price Music neověří, zda její oprávněné důvody převažují nad zájmy uživatele;
 6. právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že je společnost Fair Price Music zpracovává (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;
 7. právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
 8. právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

Pokud bude uživatel chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím e-mailové adresy privacy.policy(zavináč)fairpricemusic.com.

ZABEZPEČENÍ

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, která je pro společnost Fair Price Music mimořádně důležitá, tato využívá technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů. Společnost Fair Price Music se za tímto účelem řídí vnitřní směrnicí k nakládání s osobním údaji.

Odkazy na jiné společnosti

Webová stránka Fair Price Music může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že na těchto stránkách třetích stran mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, kterými by se vaše chování mělo řídit, a které Fair Price Music nemůže žádným způsobem ovlivňovat, ani za ně zodpovídat.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Na všechny změny však budete upozorněni oznámením nového data poslední změny v horní části zásad ochrany osobních údajů, přičemž od Vás budeme potřebovat souhlas s těmito změnami.

Kontakt

Kromě webové adresy www.fairpricemusic.com je plná verze Zásad ochrany osobních údajů dostupná v sídle společnosti Fair Price Music.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to e-mailem na adresu privacy.policy (zavináč) fairpricemusic.com.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem zajištění informační povinnosti Fair Price Music jako správce dle čl. 13 GDPR.

Poslední aktualizace proběhla 22.05.2018

Koupit album:
za
---
nebo více
Koupit