ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Fair Price Music, s.r.o., IČ: 29370434, se sídlem v Brně, Rostislavovo náměstí 2936/12, Královo Pole, 612 00, Česká republika, jako provozovatel portálu Fair Price Music (dále jen „Portál“) respektuje právo na ochranu osobních údajů. Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů označuje termín „Fair Price Music“ společnost Fair Price Music s. r. o., nebo jakékoli jiné osoby společností Fair Price Music, s.r.o. ovládané nebo osoby společnost Fair Price Music, s.r.o. ovládající nebo osoby ovládané osobou ovládající společnost Fair Price Music s. r. o.

Jaké údaje Fair Price Music shromažďuje?

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) Fair Price Music shromažďuje, uchovává a chrání údaje, které návštěvníci stránek aktivně poskytují v rámci používání Portálu, případně může vytvářet a uchovávat záznamy a informace, které jsou automaticky shromažďovány a předávány v rámci používání Portálu.

Mezi informace, které aktivně poskytuje návštěvník Portálu, patří následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa pobytu, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, případně informace o bankovním účtu, poskytnuté návštěvníkem během procesu registrace, přímých elektronických plateb a souvisejících služeb a průzkumů.

Používání Portálu a s tím související poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů je dobrovolné a  záleží výlučně na rozhodnutí návštěvníka Portálu.

V souvislosti s provozem Portálu může provozovatel stránek Fair Price Music vytvářet a uchovávat záznamy o následujících typech informací:

  • IP adresa (Internet Protocol) návštěvníka stránek, technické údaje, například odkazující webová stránka a cesta, kterou projde návštěvník webových stránek společnosti Fair Price Music;
  • datum, čas, adresa webové stránky, ze které se návštěvník připojuje k webové stránce Fair Price Music
  • hledaná slova, název souboru, prohlížeč, který při přístupu na Portál návštěvník použije

Soubory „cookie“

V průběhu návštěvy Portálu mohou být do elektronického zařízení návštěvníka ukládány soubory „cookie“, jejichž hlavním úkolem je zajištění lepšího a snadnějšího provozu webových stránek; určité „cookies“ mohou i podmiňovat použití některých funkcí stránek. Soubory „cookie“ provozovatel webových stránek Fair Price Music nepoužívá k jinému účelu, než výše uvedenému, ani z nich nezjišťuje, ani nemůže zjistit, osobní údaje typu jména nebo emailové adresy.

Použití osobních údajů provozovatelem Portálu

Všechny shromažďované osobní údaje jsou používány za účelem splnění Smlouvy o využití portálu, poskytování služeb Provozovatelem, zejména k autorizaci návštěvníka při požadavcích na poskytování podpory, reklamacích a dalších interakcích provozovatele Portálu s návštěvníkem, a dále k optimalizaci Portálu, k měření počtu jeho návštěvníků, k řešení problémů dostupnosti webových stránek.

Dále k nabízení obchodu a služeb, reklamní a marketingové činnosti, vytváření databází klientů - hudebníků, zákazníků a návštěvníků, ke vzdělávacím účelům a k ochraně práv a právem chráněných zájmů subjektů právních vztahů.

Osobní údaje budou dále využity k zasílání obchodních sdělení, novinek, informací, důležitých oznámení elektronickou poštou a zasíláním informací o změnách služeb.

Sdílení vybraných osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme sdílet s Vaším souhlasem s vybranými partnery, distributory a prodejci společnosti Fair Price Music, jejichž seznam bude poskytnut samostatně, jež se zabývají činností věcně spojenou s Portálem, aby vás mohli kontaktovat naším nebo svým jménem s nabídkou produktů, služeb či jiných nabídek, které by pro vás a pro vaše podnikání mohly být důležité, anebo v rámci poskytování místní technické a zákaznické podpory.

Vaše osobní údaje můžeme dále sdílet, pokud věříme, že takové sdílení je: a) dovoleno zákonem nebo nutné k dodržení právních postupů či k dodání požadovaných produktů a služeb, b) reakcí na právní nároky, c) nutné k ochraně a obraně práv, vlastnictví nebo legitimních zájmů společnosti Fair Price Music, d) nutné k ochraně osobní bezpečnosti, vlastnictví nebo jiných práv společnosti Fair Price Music a jejích zákazníků či zaměstnanců nebo e) nedílnou součástí prodeje všech nebo některých částí našeho obchodního závodu.

Fair Price Music vaše osobně identifikovatelné údaje neprodává ani nepůjčuje jiným společnostem. V případě, že Fair Price Music využije služeb jiných společností pro sebe samu i pro návštěvníky Portálu, a to přímo i nepřímo, zavazuje se, že všechny tyto společnosti dodržují naše zásady ochrany osobních údajů a dat a my děláme vše proto, aby nikdy nedošlo k vyzrazení vašich osobních údajů.

Návštěvník Portálu prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje a informace jsou pravdivé, a zavazuje se, že provozovateli Portálu bez zbytečného odkladu oznámí změny poskytnutých údajů.

Souhlas

Dle ust. čl. 16 Všeobecných obchodních podmínek návštěvník odesláním formuláře Smlouvy o využití Portálu uděluje Poskytovateli, společnosti Fair Price Music s.r.o., IĆ: 29370434, se sídlem Rostislavovo náměstí 2936/12, Královo Pole, 612 00 Brno, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu specifikovaném v těchto Zásadách, a to ode dne odeslání formuláře do konce trvání Smlouvy o využití portálu a dalších 5 let od ukončení této Smlouvy o využití portálu, přičemž stejný souhlas udílí návštěvník vstupem na webové stránky Provozovatele ohledně poskytovaných osobních údajů v případě, že využívá služeb Portálu, a to na 5 let ode dne svého vstupu na Portál.

Pokud návštěvník poskytuje v průběhu používání Portálu jakékoli osobní údaje, má možnost si tyto Zásady osobních údajů otevřít, zobrazit a přečíst. Poskytnutím osobních údajů a použitím Portálu vyjadřuje návštěvník stránek Fair Price Music svůj souhlas s jejich zněním. Návštěvník může svůj souhlas kdykoli změnit či odvolat, pokud se obrátí na emailovou adresu privacy . policy (zavináč) fairpricemusic . com a požádá o provedení změny či výmazu.

Návštěvník bere na vědomí, že na osobní údaje užívané v za účelem plnění ujednaných závazků mezi smluvními stranami se nevztahuje povinnost souhlasu návštěvníka s tímto užitím.

Práva návštěvníka Portálu

Jako subjekt údajů je návštěvník Portálu oprávněn požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s ustanovením § 12 Zákona. Zjistí-li návštěvník Portálu nebo domnívá-li se, že správce nebo zpracovatel provádějí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, návštěvník Portálu může požádat správce o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil. Jako subjekt údajů je uživatel také oprávněn se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Návštěvník má právo na přístup ke svým osobním údajům, které se jej týkají, a to na vyžádání u provozovatele Portálu na e-mailové adrese privacy.policy (zavináč) fairpricemusic.com a na jejich opravu v míře, v jaké jsou tyto doplňující informace nezbytné pro zajištění řádného zpracování osobních údajů vůči subjektu údajů, s ohledem na tyto Zásady.

Návštěvník souhlasí se zpracováním jeho anonymních osobních údajů pro statistické účely a pro další rozvoj Portálu.

Zabezpečení

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro nakládání s osobními údaji, a to zejména shromážděním, uložením na nosič informací, vyhledáváním, používáním, uchováváním, tříděním, kombinováním, vyhodnocováním, blokací a likvidací.

Odkazy na jiné společnosti

Webová stránka Fair Price Music může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že na těchto stránkách třetích stran mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, kterými by se vaše chování mělo řídit, a které Fair Price Music nemůže žádným způsobem ovlivňovat, ani za ně zodpovídat.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Na všechny změny však budete upozorněni oznámením nového data poslední změny v horní části zásad ochrany osobních údajů, přičemž od Vás budeme potřebovat souhlas s těmito změnami.

Kontakt

Pokud máte ohledně našich Zásad ochrany osobních údajů jakékoli dotazy nebo návrhy, napište nám prosím na e-mailovou adresu privacy.policy (zavináč) fairpricemusic.com

Tuto webovou stránku spravuje společnost Fair Price Music, s. r. o., IČ: 29370434, se sídlem v Brně, Rostislavovo náměstí 2936/12, Královo Pole, 612 00, Českáé republikaice. Společnost Fair Price Music s. r. o., je správcem a zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Návštěvníky, Zákazníky a Hudebníky na základě užití webových stránek www.fairpricemusic.cz či uzavření Smlouvy o využití portálu, jejíž součástí jsou i Všeobecné obchodní podmínky.

Poslední aktualizace proběhla 14.03.2017

Koupit album:
za
---
nebo více
Koupit