Všeobecné obchodní podmínky
provozování a využívání hudebního portálu Fair Price Music

provozovatele Fair Price Music, s.r.o. se sídlem Rostislavovo náměstí 2936/12, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 293 70 434 zapsané v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 76151

Definice pojmů:

Bankovní účet Provozovatele: Účet nebo účty vedené bankou na jméno Provozovatele, které slouží výhradně k shromažďování finančních prostředků Zákazníků a Hudebníků a k vypořádání plateb mezi Zákazníky a Hudebníky a k vypořádání závazků Hudebníků k Provozovateli. Bankovní účet Provozovatele je veden u subjektů oprávněných působit jako banka v měnách CZK, USD a EUR.

Bankovní účet Hudebníka: Účet Hudebníka vedený u subjektů oprávněných působit jako banka, který Hudebník zaregistruje v Osobním účtu Hudebníka. Hudebník může jako Bankovní účet Hudebníka zaregistrovat pouze účet u takového subjektu, který je aktuálně Portálem podporován.

Donate: Finanční dar, který poskytuje na základě své volné úvahy Zákazník Hudebníkovi prostřednictvím Portálu bez nároku na jakékoliv protiplnění ze strany Hudebníka. Shromažďování a získávání Donate není vedeno snahou o dosažení veřejně prospěšného účelu, použití získaných Donate je na vlastní úvaze Hudebníka.

FPM Player a FPM Playlist: Nástroje pro propagaci kapely za účelem budoucího prodeje. Jsou součástí Portálu a mohou být sdíleny i mimo něj.

Hudebník: Fyzická nebo právnická osoba, případně více fyzických nebo právnických osob, seskupených do jakékoliv právní formy, ktere prostřednictvím Portálu prodávjí Hudební zboží výhradně elektronickou cestou a k elektronické konzumaci anebo která využívá Portál ke svojí propagaci anebo která prostřednictvím Portálu získává finanční prostředky na svoji činnost a která uzavřela s Provozovatelem Smlouvu o využití Portálu. Za Hudebníka se pro účely Všeobecných obchodních podmínek považuje i hudební skupina, případně jiné sdružení Hudebníků vystupující pod souhrnným označením („Kapela“).

Hudební zboží: Hudební dílo, hudebně dramatické dílo nebo jiné zvukové záznamy a veškerá související díla jako texty, grafické prvky, fotografie a názvy, výhradně v elektronické podobě a vytvořené Hudebníkem nebo ke kterým Hudebník vlastní autorská práva nebo je oprávněn dílo užít na základě licenční či jiné obdobné smlouvy.

Kredit: Finanční prostředky uhrazené zákazníkem a evidované na Kreditním účtu Zákazníka nebo Hudebníka. Tyto finanční prostředky jsou ve stejné výši a měně uloženy na Bankovním účtu Provozovatele a jsou vedeny jako závazek vůči Zákazníkovi nebo Hudebníkovi a to do doby, než dá Zákazník nebo Hudebník pokyn k jejich použití v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, případně do doby, než dojde k vypořádání těchto prostředků v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Kreditní účet Hudebníka: Evidenční účet vedený Provozovatelem, na kterém jsou evidovány platby přijaté Provozovatelem od Zákazníka za Hudební zboží Hudebníka a přijaté Donate ve prospěch Hudebníka nebo vložené na Bankovní účet Provozovatele za účelem nákupu služeb Portálu, Hudebního zboží nebo poskytování Donate. Kreditní účet Hudebníka má Portálem přiděleno unikátní číslo. Kreditní účet Hudebníka je veden ve všech měnách podporovaných Portálem.

Kreditní účet Zákazníka: Evidenční účet vedený Provozovatelem, na kterém jsou evidovány platby přijaté Provozovatelem od Zákazníka a jejich užití. Kreditní účet Zákazníka má Portálem přiděleno unikátní číslo. Kreditní účet zákazníka je veden v jedné měně.

Návštěvník: Každá osoba, která navštíví webovou stránku Portálu za libovolným účelem.

Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Osobní účet Hudebníka: Souhrn údajů evidovaných Portálem o Hudebníkovi. Hudebník je povinen udržovat tyto údaje aktuální.

Osobní účet Zákazníka: Souhrn údajů evidovaných Portálem o Zákazníkovi. Zákazník je povinen udržovat tyto údaje aktuální.

Portál: Internetová aplikace (webové stránky) provozovaná Provozovatelem, která slouží k umístění a prodeji Hudebního zboží, vypořádání závazků a pohledávek vyplývajících z prodeje Hudebního zboží a Donate. Portál vede pro Hudebníka v části jeho profilu Hudebníkovy vlastní internetové stránky, přičemž pod tento profil spadá rovněž FPM Player a FPM Playlist.

Provize: Poplatek za zprostředkování prodeje Hudebního zboží a výběru Donate je stanoven ve výši 10% z ceny Hudebního zboží nebo 5% z Donate, přičemž se, pro výpočet Provize, do ceny Hudebního zboží a Donate nezahrnují Transakční poplatky související s úhradou ceny, za Hudební zboží nebo Donate.

Provozovatel: Společnost Fair Price Music, s.r.o. se sídlem Rostislavovo náměstí 2936/12, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 293 70 434 zapsané v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 76151.

Přímá platba: platba v rámci Portálu za Hudební zboží či za poskytnutí Donate prostřednictvím platební karty nebo platformy Paypal.

Referenční měna Hudebníka: měna Kreditního účtu Hudebníka, kterou si Hudebník zvolil mimo jiné pro výplatu prostředků z Kreditního účtu Hudebníka.

Registrační formulář Hudebníka: Formulář, který vyplňuje Hudebník při své registraci na Portále. Jeho vyplněním, odesláním a odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek vzniká mezi Hudebníkem a Provozovatelem Smlouva o využívání služeb Portálu.

Registrační formulář Zákazníka: Formulář, který vyplňuje Zákazník při své registraci na Portále. Jeho vyplněním, odesláním, odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek vzniká mezi Zákazníkem a Provozovatelem Smlouva o využívání služeb Portálu.

Smlouva o využívání Portálu: Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem nebo smlouva mezi Provozovatelem a Hudebníkem, která je uzavřena vyplněním Registračního formuláře, jeho odesláním elektronickou formou Provozovateli a odsouhlasením těchto Všeobecných obchodních podmínek. Tato Smlouva o využívání portálu je Provozovatelem uchovávána a není volně přístupná.

Transakční poplatky: Veškeré finanční náklady spojené s platební transakcí, účtované poskytovatelem platebního systému např. bankou, systémem Paypal a dalšími platebními platformami, které jsou, nebo budou Portálem používány.

Tržba: finanční prostředky, které zasílá Zákazník na bankovní účet Provozovatele, jež na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou určeny Hudebníkovi a Provozovateli jakožto více poplatníkům zároveň ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a které slouží Zákazníkovi ke koupi Hudebního zboží a Donate, přičemž tyto jsou evidovány na Kreditních účtech Zákazníka a Hudebníka a následně vypořádány dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Zákazník: Fyzická osoba, která pro svoji výlučnou osobní potřebu a nikoliv v rámci své podnikatelské činnosti či za účelem dalšího prodeje nakupuje prostřednictvím Portálu Hudební zboží nebo poskytuje Donate, která vyplnila prostřednictví Portálu Registrační formulář nebo Zjednodušený registrační formulář a odsouhlasila tyto Všeobecné obchodní podmínky. Termín Zákazník zahrnuje pro účely Všeobecných obchodních podmínek i označení Fanoušek nebo Posluchač.

Zjednodušený registrační formulář Zákazníka: Formulář, který vyplňuje Zákazník na Portále v případě zájmu o realizaci jednotlivé platby za Hudební zboží nebo Donate. Jeho vyplněním, odesláním a odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek vzniká mezi Zákazníkem a Provozovatelem Smlouva o využívání Portálu.

Smluvní podmínky mezi Provozovatelem a Zákazníkem

 1. 1. Smlouva o využívání Portálu

  1. 1.1. Zájemce o využívání Portálu může využívat služeb Portálu jako Zákazník, jestliže uzavře s Provozovatelem Smlouvu o využívání Portálu.
 2. 2. Postup uzavření Smlouvy o využívání Portálu

  1. 2.1. Smlouva o využívání Portálu je uzavřena elektronicky a to vyplněním Registračního formuláře Zákazníka nebo Zjednodušeného registračního formuláře Zákazníka ve všech povinných údajích a jeho odesláním elektronickou cestou Provozovateli a odsouhlasením těchto Všeobecných obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky jsou zájemcem odsouhlaseny, jestliže bylo při vyplňování Registračního formuláře Zákazníka zaškrtnuto příslušné políčko.
  2. 2.2. Zákazník si při registraci stanoví jedinečné jméno a heslo.
  3. 2.3. Pokud dojde ke ztrátě jména a hesla, na emailovou žádost Zákazníka Provozovatel zašle na emailovou adresu Zákazníka přihlašovací údaje, které je Zákazník povinen při prvním přihlášení změnit.
  4. 2.4. Zákazník je povinen zvolené heslo chránit před zneužitím. Provozovatel neodpovídá Zákazníkovi za jakoukoliv škodu související se zneužitím Zákazníkova hesla, která není způsobena Provozovatelem.
  5. 2.5. Zákazník uzavřením Smlouvy o využívání portálu souhlasí s tím a je srozuměn s tím, že s plněním služeb podle Smlouvy o využívání Portálu je ze strany provozovatele započato ihned po uzavření Smlouvy o využívání Portálu, jelikož ihned po uzavření Smlouvy o využívání Portálu je Zákazník oprávněn tyto služby užívat. Zákazníkovi je po uzavření Smlouvy o využívání Portálu ze strany Provozovatele posktována možnost uzavírat s Hudebníky registrovanými na Portálu Darovací smlouvy a Smlouvy o nabytí práva k užití Hudebního zboží, jak jsou tyto definovány níže.
  6. 2.6. O chybách učiněných Zákazníkem při vyplnění jakéhokoliv formuláře na Portálu, je Zákazník povinen bezodkladně informovat Provozovatele na kontaktech uvedených na Portálu, přičemž následně budou tyto chyby v součinnosti s Provozovatelem odstraněny. Za chyby ve vyplňování formulářů se nepovažuje uzavření té které smlouvy.
 3. 3. Využívání Portálu, využívání Kreditního účtu Zákazníka

  1. 3.1. S výjimkou Zákazníka, který vyplnil Zjednodušený registrační formulář a jehož specifické postavení je upraveno v čl. 3.11 níže, může Zákazník před využíváním služeb Portálu naplnit Kreditní účet Zákazníka potřebným množstvím finančních prostředků. K naplnění Kreditního účtu Zákazníka dochází prostřednictvím platební karty Zákazníka nebo prostřednictvím platebního systému PayPal nebo jiným obdobným způsobem stanoveným Provozovatelem Portálu. Platba k naplnění Kreditního účtu Zákazníka musí být vždy identifikovatelná uvedením přiděleného čísla Kreditního účtu Zákazníka jako variabilního symbolu, případně uvedením jiného dostatečně určitého identifikátoru.
  2. 3.2. V případě platby Zákazníkem z bankovního účtu vedeného v rámci ČR i mimo území ČR musí být platba zaslána tak, že veškeré Transakční poplatky budou hrazeny Zákazníkem nad rámec ceny kupovaného práva k užití Hudebního zboží nebo Donate nebo hodnoty doplňovaného Kreditu. V opačném případě budou Transakční poplatky související s přijatou platbou zúčtovány Provozovatelem na vrub Kreditního účtu Zákazníka, s čímž Zákazník výslovně souhlasí.
  3. 3.3. Provozovatel Zákazníkům účtuje veškeré Transakční poplatky související s naplněním Kreditního účtu Zákazníka. Veškeré Transakční poplatky budou hrazeny Zákazníkem nad rámec hodnoty doplňovaného Kreditu. V opačném případě budou Transakční poplatky související s přijatou platbou zúčtovány Provozovatelem na vrub Kreditního účtu Zákazníka, s čímž Zákazník výslovně souhlasí.
  4. 3.4. Zákazník je oprávněn dát kdykoliv pokyn formou zprávy z Osobního účtu Zákazníka k převodu finančních prostředků evidovaných na Kreditním účtu zákazníka ve prospěch bankovního účtu, který si Zákazník v příslušném pokynu určí. Částka určená k vrácení na Zákazníkem určený účet bude snížena o paušální částku ve výši 400,- Kč, nebo $20 (USD) nebo €20 (EUR) nebo ekvivalent €20 (EUR) v případě použití jiné měny než CZK, USD, EUR. Jestliže zůstatek finančních prostředků evidovaných na Kreditním účtu zákazníka bude nižší než výše uvedená paušální částka, nebude vrácení finančních prostředků realizováno.
  5. 3.5. Veškeré Transakční náklady související s vrácením prostředků z Kreditního účtu Zákazníka hradí Zákazník a to nad rámec paušální částky uvedené v bodě 3.4.
  6. 3.6. O připsání finančních prostředků na Kreditní účet Zákazníka je Zákazník informován e-mailovu zprávou uvedenou v Osobním účtu Zákazníka.
  7. 3.7. Finanční prostředky evidované na Kreditním účtu Zákazníka mohou být Zákazníkem použity výhradně k těmto platbám:
   1. 3.7.1. Nákup Hudebního zboží nabízeného Hudebníky na Portálu
   2. 3.7.2. Poskytnutí Donate Hudebníkovi registrovanému na Portále
   3. 3.7.3. Vrácení na bankovní účet Zákazníka po případném snížení o paušální poplatek v souladu s bodem 3.4. a 3.5.
  8. 3.8. Při nabytí práva k užití Hudebního zboží přes Portál Zákazníkem vzniká obchodní vztah přímo mezi Hudebníkem a Zákazníkem, Provozovatel je zprostředkovatelem takového nabytí práva k užití Hudebního zboží. Zákazník při nabytí práva k užití Hudebního zboží uzavírá s Hudebníkem jako poskytovatelem smlouvu o nabytí práva k užití Hudebního zboží k vlastní potřebě Zákazníka, kterou Hudebník uděluje Zákazníkovi právo užít pro vlastní potřebu Zákazníka Hudební zboží neomezeným způsobem, po neomezeně dlouhou dobu na neomezeném území a Zákazník toto právo přijímá (dále jen „Smlouvu o nabytí práva k užití Hudebního zboží“). Tuto Smlouvu o nabytí práva k užití Hudebního zboží nemůže žádným způsobem ukončit ani Hudebník a ani Zákazník. Cena za právo k užití Hudebního zboží je stanovena Hudebníkem, přičemž konečná cena za toto nabytí je stanovena až ve formuláři, který Zákazník odsouhlasuje před objednáním práva k užití Hudebního zboží. Cena za právo k užití Hudebního zboží může být kdykoliv před uzavřením Smlouvy o nabytí práva k užití Hudebního zboží jednostranně změněna. Smlouva o nabytí práva k užití Hudebního zboží je mezi Hudebníkem a zákazníkem uzavřena okamžikem, kdy byla cena za právo k užití Hudebního zboží odepsána z Kreditního účtu Zákazníka nebo v případě zjednodušené registrace Zákazníka okamžikem, kdy byla připsána na Bankovní účet Provozovatele. Po zaplacení ceny za právo k užití Hudebního zboží bude Zákazníkovi zpřístupněn link ke stažení zaplaceného Hudebního zboží, přičemž zákazník může od Smlouvy o nabytí práva k užití Hudebního zboží odstoupit kdykoliv před stažením Hudebního zboží, po stažení Hudebního zboží již není Zákazník oprávněn od Smlouvy o nabytí práva k užití Hudebního zboží odstoupit.
  9. 3.9. Při nabytí práva k užití Hudebního zboží prostřednictvím Kreditního účtu Zákazníka je cena za právo užití Hudební zboží odečtena z Kreditního účtu Zákazníka a po snížení o Provizi připsána na Kreditní účet Hudebníka. Při poskytnutí Donate je darovaná částka odečtena z Kreditního účtu Zákazníka a po snížení o Provizi připsána na Kreditní účet Hudebníka. Minimální výše částky Donate není stanovena, nejvyšší částka je omezena zůstatkem Kreditního účtu Zákazníka. Provozovatel neúčtuje Zákazníkovi žádné poplatky související s poskytnutím Donate. Zákazník je plně odpovědný za vypořádání svých daňových a jiných povinností, které mu mohou v souvislosti s nabytím práva k užití Hudebního zboží nebo s poskytnutím Donate vzniknout. Provozovatel žádným způsobem nenese odpovědnost za plnění daňových a jiných povinností Zákazníkem nebo Hudebníkem.Provozovatel je oprávněn po předchozím elektronickém upozornění Zákazníka požadovat kompenzaci daňové povinnosti vzniklé Provozovateli v souvislosti s Donate.
  10. 3.10. Zákazník může prostřednictvím Portálu získat informace k údajům týkajícím se jeho Kreditního účtu a to zejména
   1. 3.10.1. výši zůstatku Kreditního účtu Zákazníka
   2. 3.10.2. informaci o transakcích (naplnění účtu, platby za Hudební zboží a poskytnuté Donate) za zvolené období.
  11. 3.11. Zákazník, který nenaplnil Kreditní účet případně který vyplnil pouze Zjednodušený registrační formulář, je oprávněn využívat Portál i bez naplnění Kreditního účtu. Takový Zákazník je oprávněn pouze k Přímé platbě za Hudební zboží nebo Donate, přičemž Transakční poplatky za nákup Hudebního zboží nebo Donate Přímou platbou jsou odečteny od ceny Hudebního zboží Hudebníkovi Portálem v jejich plné výši. Ostatní ustanovení tohoto článku 3 se použijí přiměřeně.
  12. 3.12. Provozovatel neodpovídá Zákazníkovi za kvalitu či úplnost Hudebního zboží. Veškeré spory mezi Zákazníkem a Hudebníkem budou řešeny pouze mezi těmito osobami.
  13. 3.13. Při poskytování Donate Zákazníkem Hudebníkovi, uzavírají Zákazník jako dárce a Hudebník jako obdarovaný darovací smlouvu, kterou Zákazník daruje Hudebníkovi dar ve výši specifikované ve formuláři pro Donate a Hudebník tento dar od zákazníka přijímá (dále jen „Darovací smlouva“). Darovací smlouva je mezi Hudebníkem a Zákazníkem uzavřena okamžikem, kdy byla částka ve výši Donate odepsána z Kreditního účtu Zákazníka nebo v případě zjednodušené registrace Zákazníka okamžikem, kdy byla připsána na Bankovní účet Provozovatele.
  14. 3.14. Zákazník je ve formuláři, který Zákazník odsouhlasuje před objednáním práva k užití Hudebního zboží seznámen se specifikací Hudebníka respektive osoby, která zákazníkovi poskytuje právo k užití Hudebního zboží.
  15. 3.15. Provozovatel je povinen Zákazníka informovat o důležitém obsahu, funkcích a záležitostech Portálu, dle svého uvážení, a to za účelem informování a nabídky Zákazníkovi.
 4. 4. Ukončení Smlouvy o využití Portálu

  1. 4.1. Smlouva o využití Portálu je uzavřena na dobu neurčitou.
  2. 4.2. Zákazník je oprávněn Smlouvu o využití portálu kdykoliv vypovědět a to vyplněním žádosti umístěné na Portále po přístupu ze svého účtu ve všech povinných položkách ze svého účtu a jejím elektronickým odesláním Provozovateli.
  3. 4.3. Provozovatel je oprávněn Smlouvu o využití Portálu ukončit a zrušit Kreditní účet Zákazníka, z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu. V případě jiného než nulového zůstatku na Kreditním účtu Provozovatel i bez žádosti Zákazníka provede vypořádání zůstatku v souladu s čl. 3.4 výše. O ukončení Smlouvy o využití Portálu je Zákazník informován Poskytovatelem e-mailovou zprávou uvedenou v Osobním účtu Zákazníka.
  4. 4.4. Provozovatel je rovněž oprávněn ukončit Smlouvu o využití Portálu v případě, že Zákazník poruší tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo jeho jednání bude jinak neslučitelné s řádným provozem Portálu.

Smluvní podmínky mezi Provozovatelem a Hudebníkem

 1. 5. Smlouva o využívání Portálu

  1. 5.1. Hudebník může využívat všech služeb Portálu, jestliže uzavře s provozovatelem Smlouvu o využívání Portálu. Hudebník bere na vědomí, že využíváním některých možností Portálu může docházet ke zveřejnění jeho osobních údajů tak, jak si zvolí. Smlouva je uzavřena elektronicky a to vyplněním Registračního formuláře Hudebníka ve všech povinných údajích, jejím odesláním elektronickou cestou Provozovateli a odsouhlasením těchto Všeobecných obchodních podmínek zaškrtnutím příslušného políčka. Smlouva o využívání Portálu uzavřená mezi Hudebníkem a Provozovatelem je svým obsahem smlouvou zprostředkovatelskou. Provozovatel se zavazuje Hudebníkovi, že prostřednictvím Portálu bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby měl Hudebník možnost uzavřít kupní smlouvu, Smlouvu o nabytí práva k užití Hudebního díla nebo Darovací smlouvu se Zákazníkem a Hudebník se zavazuje zaplatit Provozovateli odměnu stanovenou těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Hudebník je srozuměn s tím, že k uzavírání Smluv o nabytí práva k užití Hudebního díla dochází podle ustanovení 3.8 těchto podmínek a souhlasí s tím, že je takto chce v rámci Portálu uzavírat s jakýmkoliv množstvím Zákazníků a s jakýmkoliv Zákazníkem, který o uzavření projeví zájem. Hudebník je srozuměn s tím, že k uzavírání Darovacích smluv dochází podle ustanovení 3.13 těchto podmínek a souhlasí s tím, že je takto chce v rámci Portálu uzavírat s jakýmkoliv množstvím Zákazníků a s jakýmkoliv Zákazníkem, který o uzavření projeví zájem.
  2. 5.2. Provozovatel po přijetí Registračního formuláře Hudebníka zašle Hudebníkovi na jeho e-mailovou adresu informaci o dokončení registrace, v rámci níž si Hudebník stanoví vlastní jedinečné heslo.
  3. 5.3. Hudebník je povinen heslo na výzvu Provozovatele změnit. Hudebník je povinen zvolené heslo chránit před zneužitím. Provozovatel neodpovídá Hudebníkovi za jakoukoliv škodu související se zneužitím Hudebníkova hesla, která není způsobena Provozovatelem.
  4. 5.4. Hudebník uzavřením Smlouvy o využívání portálu souhlasí s tím a je srozuměn s tím, že s plněním služeb podle Smlouvy o využívání Portálu je ze strany provozovatele započato ihned po uzavření Smlouvy o využívání Portálu, jelikož ihned po uzavření Smlouvy o využívání Portálu je Hudebník oprávněn tyto služby užívat.
  5. 5.5. O chybách učiněných Hudebníkem při vyplnění jakéhokoliv formuláře na Portálu, je Hudebník povinen bezodkladně informovat Provozovatele na kontaktech uvedených na Portálu, přičemž následně budou tyto chyby v součinnosti s Provozovatelem odstraněny. Za chyby ve vyplňování formulářů se nepovažuje uzavření té které smlouvy.
 2. 6. Využívání Portálu, využívání Kreditního účtu Hudebníka

  1. 6.1. Kreditní účet Hudebníka je veden ve všech měnách používaných Portálem.
  2. 6.2. Hudebník je povinen stanovit si jednu konkrétní měnu na Kreditním účtu Hudebníka jako Referenční měnu Hudebníka. Tato Referenční měna Hudebníka se musí shodovat s měnou bankovního účtu Hudebníka uvedeného v Osobním účtu Hudebníka. V této měně mu budou vypláceny prostředky z jeho Kreditního účtu hudebníka dle bodu 6.8.
  3. 6.3. Kreditní účet Hudebníka je naplňován nákupem práv k užití Hudebního zboží Hudebníka Zákazníkem a to převodem z Kreditního účtu Zákazníka prostřednictvím Portálu nebo Přímou platbou od Zákazníka. K naplňování Kreditního účtu Hudebníka může také docházet poskytnutím Donate Zákazníkem a to převodem z Kreditního účtu Zákazníka prostřednictvím Portálu nebo Přímou platbou od Zákazníka.
  4. 6.4. V případě plnění Kreditního účtu Hudebníka platbou z Kreditního účtu Zákazníka je na Kreditní účet Hudebníka připsána hodnota odpovídající plné ceně Hudebního zboží nebo poskytnutého Donate, za kterou Zákazník právo k užití Hudební zboží zakoupil nebo poskytnul Donate od níž je odečtena Provize.
  5. 6.5 částka dle bodu 6.4. je Hudebníkovi připsána vždy v měně Kreditního účtu Zákazníka, ze kterého byla poukázána. Poklud nemá Hudebník stanovenou cenu Hudebního zboží či Donate v dané měně, je pro přepočet použit aktuální směnný kurz stanovený Portálem.
  6. 6.6. V případě plnění Kreditního účtu Hudebníka Přímou platbou od Zákazníka je na Kreditní účet Hudebníka připsána hodnota odpovídající plné ceně Hudebního zboží nebo poskytnutého Donate, za kterou Zákazník právo k užití Hudební zboží zakoupil nebo poskytnul Donate, od níž jsou odečteny Transakční poplatky a Provize.
  7. 6.7. Částka dle bodu 6.6. je Hudebníkovi připsána vždy v měně zvolené Zákazníkem při nákupu. Pokud nemá Hudebník stanovenou cenu Hudebního zboží či Donate v měně zvolené Zákazníkem, je pro přepočet použit aktuální směnný kurz stanovený Provozovatelem pro Portál. Pokud zákazník zvolí k nákupu jinou měnu, než která je mu při platbě ceny za právo k užití Hudebního zboží nabídnuta na Portálu, přičemž ke stanovení nabídnuté měny je použito služby GeoIP, bude Hudebníkovi připsána částka dle bodu 6.6, přepočtená na měnu zvolenou Zákazníkem z ceny Hudebního zboží v měně nabídnuté portálem. V takovém případě bude pro přepočet použit aktuální směnný kurz stanovený Provozovatelem pro Portál.
  8. 6.8. Finanční prostředky evidované na Kreditním účtu Hudebníka jsou jedenkrát v měsíci automaticky zasílány v Refenční měně Hudebníka ve prospěch bankovního účtu Hudebníka uvedeného v Osobním účtu Hudebníka, jestliže přesáhnou částku 2EUR, 3USD, 50CZK. Platba bude snížena o případné další Transakční náklady spojené s převodem. Pokud budou na Kreditním účtu Hudebníka evidované prostředky i v jiných měnách než v Referenční měně Hudebníka, dojde před odesláním ke konverzi těchto prostředků na Referenční měnu Hudebníka s použitím aktuálního směnného kurzu stanoveného Provozovatelem.
  9. 6.9. Pokud to budou aktuální legislativní pravidla vyžadovat, bude k Provizi ze strany Provozovatele připočtena DPH v zákonné výši.
  10. 6.10. Hudebník je plně odpovědný za vypořádání svých daňových a jiných povinností (včetně daně z přidané hodnoty, daně z příjmů, darovací daně, srážkové daně při převodu mimo Českou republiku, apod.), které mu mohou v souvislosti s prodejem práv k užití Hudebního zboží nebo s přijetím Donate vzniknout. Hudebník je plně odpovědný za vypořádání svých daňových a jiných povinností, Provozovatel žádným způsobem nenese odpovědnost za plnění daňových a jiných povinností Zákazníkem nebo Hudebníkem. Provozovatel je oprávněn po předchozím elektronickém upozornění Hudebníka požadovat kompenzaci jakékoliv daňové povinnosti vzniklé Provozovateli v souvislosti s prodejem práv k užití Hudebního díla Hudebníkem nebo s přijetím Donate Hudebníkem.
  11. 6.11. Hudebník je plně odpovědný za kvalitu a úplnost Hudebního zboží. V případě, že bude po uhrazení platby za Hudební zboží toto Hudební zboží smazáno Provozovatelem z důvodu závadnosti, Provozovatel je oprávněn tuto částku Hudebníkovi nevyplatit, případně vrátit Zákazníkovi ponížené o paušální poplatek podle čl. 3.4 výše, který se použije přiměřeně i pro právní vztah s Hudebníkem.
  12. 6.12. Provozovatel je povinen Hudebníka informovat o důležitém obsahu, funkcích a záležitostech Portálu, dle svého uvážení, a to za účelem informování a nabídky Hudebníkovi.
  13. 6.13. Hudebník uzavřením Smlouvy o využívání Portálu výslovně ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, pověřuje Provozovatele, aby evidoval Tržbu, která od Zákazníka plyne Hudebníkovi a Provozovateli z prodeje Hudebního zboží a z Donate, jakožto více poplatníkům zároveň.
 3. 7. Ukončení Smlouvy o využití Portálu

  1. 7.1. Smlouva o využití Portálu je uzavřena na dobu neurčitou.
  2. 7.2. Hudebník je oprávněn Smlouvu o využití portálu kdykoliv ukončit a to vyplněním žádosti umístěné na Portále ve všech povinných položkách ze svého účtu a jejím elektronickým odesláním Provozovateli.
  3. 7.3. Provozovatel je oprávněn Smlouvu o využití Portálu kdykoliv ukončit a zrušit Kreditní účet Hudebníka. O ukončení Smlouvy o využití Portálu je Hudebník informován Poskytovatelem e-mailovou zprávou uvedenou v Osobním účtu Hudebníka.
  4. 7.4. V případě ukončení Smlouvy o využití Portálu a jiného než nulového zůstatku na Kreditním účtu Hudebníka Provozovatel provede vypořádání zůstatku, přičemž se ustanovení čl. 3.4 výše použijí přiměřeně.

Duševní vlastnictví, autorská práva

 1. 8. Práva k duševnímu vlastnictví – autorská práva – Hudebník (Kapela)

  1. 8.1. Provozovatel poskytuje Hudebníkovi možnost nahrát Hudební zboží na Portál. Nahráním Hudebního zboží na Portál Provozovatel nezískává žádná autorská ani jiná práva duševního vlastnictví k danému Hudebnímu zboží, avšak Hudebník poskytuje Provozovateli a jeho autorizovaným distributorům a partnerům, a to bez nároku na autorský honorář čí jakoukoliv jinou kompenzaci, nevýhradní právo a licenci:
   1. 8.1.1. distribuovat, rozmnožovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat, sdílet s veřejností a jinak využívat Hudební zboží a provádět služby jménem Hudebníka, jako je např. ukládání Hudebního zboží na servery vlastněné nebo provozované Provozovatelem nebo jeho autorizovanými sub-dodavateli a distributory, dále pak Hudební zboží veřejně předvádět, převádět, přenášet, streamovat, distribuovat a přehrávat a využívat v souvislosti s Portálem.
   2. 8.1.2. využívat všech souvisejících autorských prací nebo metadat, včetně, ale bez omezení, texty, anotace, grafické prvky, fotografie a názvy v souvislosti s Portálem.
   3. 8.1.3. převádět a sub-licencovat práva uvedená v čl. 8.1.1 a 8.1.2 výše, vždy však pouze v souvislosti se službami Portálu nebo marketingu, propagaci či reklamě na Portál.
   4. 8.1.4. Výše uvedenou licenci Hudebník poskytuje Provozovateli jako časově a prostorově neomezenou s tím, že Provozovatel je oprávněn užít Hudební dílo jakýmkoliv známým způsobem za použití jakýchkoliv technických či jiných prostředků a to i opakovaně bez jakéhokoliv počtu omezení počtu užití Hudebního díla při jakémkoliv počtu Návštěvníků Portálu.
  2. 8.2. Hudebník souhlasí s tím, že Návštěvníci Portálu a Zákazníci se mohou účastnit veřejných představení a předvádění Hudebního zboží a souvisejících autorských prací. Dále Hudebník souhlasí s tím, aby Zákazníci Portálu využívali Hudební zboží k reprodukci na všech případných zařízeních vlastněných nebo ovládaných Zákazníkem pro nekomerční účely.
  3. 8.3. Hudebník také poskytuje Provozovateli právo reprodukovat, používat, publikovat a umožnit ostatním, aby reprodukovali a zveřejňovali jména, značky, podobizny a osobní a životopisné materiály Hudebníka v souvislosti s aktivitami Portálu.
  4. 8.4. Nahráním Hudebního zboží na Portál Hudebník:
   1. 8.4.1. zaručuje a na vyžádání může Provozovateli prokázat, že je oprávněn k výkonu majetkových práv k Hudebnímu zboží včetně udělování práv k užití Hudební zboží třetím osobám nebo je oprávněn k výkonu práva Hudební zboží užít včetně udělování práv k užití Hudební zboží třetím osobám na základě licenční nebo jiné obdobné smlouvy.
   2. 8.4.2. prohlašuje a zaručuje, že použití či jiné využití Hudebního zboží neporuší nebo nebude porušovat práva jakékoli třetí strany, včetně, ale ne bez omezení, práva na soukromí, reklamní práva, autorská práva, smluvní práva, práva na duševní vlastnictví nebo vlastnická práva.
   3. 8.4.3. prohlašuje a zaručuje, že pokud je autorem některé nebo všech částí Hudebního zboží, ať už celku nebo jen z části, má ničím neomezené právo udělovat práva stanovená v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, zejména s ohledem na ustanovení případných dohod, které uzavřel s jakoukoli organizací zastupující Hudebníka ve věci ochrany a plnění autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, např. OSA v ČR, SOZA v SR, apod (dále jen „Organizace“) nebo s vydavatelstvím, případně s ohledem na jiná smluvní nebo zákonná omezení. Hudebník se dále zavazuje, že bude informovat takovéto Organizace a hudební vydavatelství o použití Hudebního zboží uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, a že se na Provozovatele neváže žádná povinnost platit za hostování a užívání Hudebního zboží Hudebníka na Portále Organizacím, vydavatelstvím nebo jiným fyzickým nebo právnickým osobám jakékoli poplatky nebo platby jakéhokoli druhu.
   4. 8.4.4. prohlašuje a zaručuje, že Provozovatel není povinen vyplácet poplatky jakéhokoli druhu za použití nebo opětovné použití Hudebního zboží Hudebníka na Portále, jak je ujednáno v rámci těchto Všeobecných obchodních podmínek, žádné třetí straně, včetně, ale nikoli výhradně, jakékoli unii, svazu, spolku, nejmenovanému vokalistovi nebo hudebníkovi, inženýrovi nebo producentovi. V případě vzniku takovéto povinnosti na straně Provozovatele je oprávněn Provozovatel započíst takto uhrazené poplatky vůči prostředkům na Kreditním účtu Hudebníka, přičemž jej o tomto započtení bude neprodleně informovat.
   5. 8.4.5. Pokud jakákoli dohoda, kterou Hudebník uzavřel s jakoukoli třetí stranou, včetně, ale ne pouze, s Organizací, hudebním vydavatelstvím, svazem nebo spolkem, ať už podle zákona nebo na základě smlouvy zakazuje Hudebníkovi poskytnout Provozovateli výše uvedená práva a licence na užití Hudebního zboží dle těchto Všeobecných obchodních podmínek a nezaručuje ustanovení uvedená v odstavcích výše, Hudebník nesmí nahrát Hudební zboží na Portál. V případě porušení tohoto ustanovení Hudebník odpovídá Provozovateli za veškeré škody Provozovateli vzniklé přímo či nepřímo v souvislosti s tímto porušením a zavazuje se Provozovateli tyto škody nahradit do 30 dnů od písemné výzvy Provozovatele obsahující podrobnosti a odůvodnění takto vzniklé škody, a to včetně veškerých nákladů a právních poplatků spojených s vymáháním této škody.
   6. 8.4.6. V případě, že bude Provozovatel sankcionován v souvislosti s porušením kterékoliv povinnosti Hudebníka stanovené v tomto článku 8.4. nebo jinde ve Všeobecných obchodních podmínkách, zavazuje se Hudebník celou výši sankce uhradit na výzvu Provozovatele přímo Provozovateli, nedohodnou-li se Hudebník a Provozovatel jinak.
  5. 8.5. Provozovatel má právo odstranit nebo zablokovat přístup k takovému Hudebnímu zboží, u kterého má Provozovatel důvodné podezření nebo jistotu, že je duševním vlastnictvím třetí strany (např. na základě prokázaných autorských práv, ochranné známky, obchodního tajemství atd.), který byl nelegálně kopírován a distribuován kterýmkoli Hudebníkem, nebo který byl Provozovatelem označen za závadný. Označení Hudebního zboží za závadné je na vlastní úvaze Provozovatele s přihlédnutím k článku 10 těchto Všeobecných obchodních podmínek a Hudebník se zavazuje označení Hudebního zboží za závadné strpět včetně odstranění takového Hudebního zboží z Portálu.
 2. 9. Práva k duševnímu vlastnictví – autorská práva – Návštěvník, Zákazník

  1. 9.1. Návštěvník je oprávněn ke všem činnostem na Portále, ke kterým není třeba registrace (např. poslech a prohlížení Hudebního zboží, zasílání odkazů na Portál elektronickými prostředky např. skrze sociální sítě nebo emailem, atd.)
  2. 9.2. Zákazník je oprávněn ke všem činnostem vyhrazeným Zákazníkovi na Portále, zejména k nekomerčnímu užití Hudebního zboží a poskytování Donate Hudebníkům.
  3. 9.3. Návštěvník i Zákazník mají právo nahlásit Nevhodný obsah definovaný níže Provozovateli.
 3. 10. Závadný obsah

  1. 10.1. Hudební zboží umístěné na Portál Hudebníkem nesmí být v rozporu se závaznými právními předpisy, zejména nesmí propagovat ani obsahovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci ani nezákonné aktivity s tím spojené a musí respektovat soukromí jiných osob.
  2. 10.2. Hudebník nesmí na Portál umisťovat žádný obsah ani činit žádné akce, jež by směřovaly k možnému porušení nebo ohrožení práv jiných osob.
  3. 10.3. Hudebník ani Návštěvník nebo Zákazník nesmí využívat Portál k protiprávním činnostem, slovně ani jinak obtěžovat jiné uživatele Portálu.
  4. 10.4. Uživatelé Portálu nesmí do Portálu vkládat osobní data jiných osob.

Odpovědnost a její omezení

 1. 11. Odpovědnost

  1. 11.1. Provozovatel neodpovídá za případné vady Hudebního zboží umístěného Hudebníkem na Portál, jeho užití a nakládání s ním a jakoukoliv újmou vzniklou Hudebníkovi, Zákazníkovi, Návštěvníkovi nebo třetí osobě v souvislosti s Hudebním zbožím umístěným Hudebníkem na Portál.
  2. 11.2. Pokud jakákoliv fyzická nebo právnická osoba zahájí soudní či jiný spor směřující proti aktivitám Návštěvníka, Zákazníka nebo Hudebníka nebo Hudebnímu zboží umístěnému na Portálu Hudebníkem, a bude-li se v něm domáhat nároků vůči Provozovateli, zavazuje se Návštěvník nebo Zákazník nebo Hudebník nahradit Provozovateli veškeré náklady s tímto spojené, včetně nákladů právního zastoupení v přiměřené výši. Totéž platí pro mimosoudní vyrovnání takovýchto sporů a případné jiné vypořádání takovýchto nároků. Provozovatel má právo, nikoliv však povinnost, do těchto sporů vstoupit a podílet se na jejich smírném vyřešení.
  3. 11.3. Návštěvník, Zákazník i Hudebník se zavazuje nahradit Provozovateli náklady spojené s úkony vyvolanými porušením Všeobecných obchodních podmínek.
  4. 11.4. Provozovatel neodpovídá za odkazy na Portálu, které mohou Návštěvníka, Zákazníka nebo Hudebníka směřovat na jiné webové stránky ani za obsah těchto jiných webových stránek. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost, dodržení autorských práv, ani vhodnost obsahu, který je jakkoliv směřován z Portálu na jiné webové stránky.
  5. 11.5. Provozovatel neodpovídá za úplnost nebo dostupnost Portálu a případné chyby, viry, trojské koně apod. (bez ohledu na zdroj vzniku), za ztrátu jakýchkoliv dat a škodu s tím spojenou.
  6. 11.6. Provozovatel ani jeho zaměstnanci, autorizovaní partneři, zástupci, dodavatelé a poskytovatelé obsahu nenesou odpovědnost za náhradu jakékoli přímé, nepřímé, nebo následné škody nebo ušlý zisk související s provozem Portálu nebo jeho nefunkčností.
 2. 12. Omezení odpovědnosti

  1. 12.1. Pokud by z jakéhokoliv důvodu s výjimkou tam, kde Provozovatel způsobí újmu na přirozených právech člověka nebo újmu úmyslně či z hrubé nedbalosti, byl Provozovatel shledán odpovědným za újmu způsobenou v souvislosti s provozováním Portálu Hudebníkovi, Návštěvníkovi, Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě, pak je maximální náhrada újmy omezena nižší částkou z:
   1. a) nejnižší zákonné omezení náhrady škody uplatnitelné na příslušný případ nebo
   2. b) částkou 100,- Kč nebo jejím ekvivalentem v jiné měně.

Závěrečná ustanovení

 1. 13. Změny Všeobecných obchodních podmínek

  1. 13.1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek z jakýchkoliv důvodů nebo i bez uvedení důvodu.
  2. 13.2. Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek je umístěna na Portálu. Každý uživatel Portálu je sám odpovědný za sledování změn Všeobecných obchodních podmínek. Provozovatel má právo, nikoliv však povinnost upozornit uživatele Portálu na změny Všeobecných obchodních podmínek.
  3. 13.3. Případné změny Všeobecných obchodních podmínek podle čl. 13.1 Provozovatel předem oznámí Hudebníkovi. Pokud tyto změny Hudebník ve lhůtě stanovené v oznámení neodmítne, má se za to, že s nimi souhlasí a tyto změněné podmínky nabydou účinnosti uplynutím lhůty k vyjádření, případně jiným datem uvedeným v oznámení. Hudebník má právo v případě nesouhlasu se změněnými Všeobecnými obchodními podmínkami v průběhu lhůty k vyjádření ukončit Smlouvu o využití Portálu podle čl. 7.2. a změněné Všeobecné obchodní podmínky se na něj v takovém případě nevztahují.
 2. 14. Ukončení provozu Portálu

  1. 14.1. Provozovatel může ukončit přístup ke všem nebo jakékoli části Portálu a to kdykoli s i bez uvedení důvodů nebo s i bez předchozího upozornění, s okamžitou účinností, což může mít za následek propadnutí a zničení veškerých informací spojených s registrací (Osobním účtem Hudebníka nebo Zákazníka).
  2. 14.2. Provozovatel má právo, nikoliv však povinnost, informovat o ukončení části nebo celého Portálu formou upozornění na Portále nebo jinou vhodnou formou, přičemž pro vypořádání zůstatků na Kreditních účtech Hudebníka nebo Zákazníka se přiměřeně použijí ustanovení čl. 4. a 7. výše.
 3. 15. Rozhodné právo a řešení sporů

  1. 15.1. Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky se řídí a budou vykládány v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
  2. 15.2. Pro případné spory související s provozem Portálu, které nebude možné vyřešit smírně, je v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný soud dle věcné příslušnosti v Brně
  3. 15.3. Zákazník či Hudebník, jenž je spotřebitelem, je oprávněn v případě, že se domnívá, že je jednáním Provozovatele poškozen, obrátit se na Provozovatele prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách Provozovatele, https://www.fairpricemusic.com/cz/contact.xhtml.
  4. 15.4. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, má Zákazník či Hudebník rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Provozovatelem a Zákazníkem či Hudebníkem je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U České obchodní inspekce má Zákazník či Hudebník možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Zákazník či Hudebník může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Provozovatele poprvé.
  5. 15.5. Zákazník či Hudebník může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show . Návrh zde může podat jen Zákazník či Hudebník žijící v EU.
  6. 15.6. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  7. 15.7. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  8. 15.8. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
  9. 15.9. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz.
 4. 16. Osobní údaje

  1. 16.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Návštěvníka, Zákazníka a Hudebníka pro účely uzavření a správy Smlouvy o využití portálu a realizaci plnění, pro plnění svých právních povinností, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu, nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky Provozovatele, a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil Návštěvník, Zákazník a Hudebník souhlas.
  2. 16.2. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ , ve kterých je uvedeno, jakým způsobem Provozovatel nakládá s osobními údaji Návštěvníka, Zákazníka a Hudebníka, jaké informace o nich ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady ochrany osobních údajů taktéž obsahují výčet veškerých práv zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.
  3. 16.3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Provozovatel prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.
 5. 17. Jazykové verze

  1. 17.1. Český text Všeobecných obchodních podmínek je závazný. Případné překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu. V případě nesrovnalostí platí jejich originální verze v českém jazyce.
 6. 18. INFORMAČNÍ POVINNOST

  1. 18.1. Pokud je Zákazník nebo Hudebník spotřebitelem, má právo bez udání důvodu odstoupit do Smlouvy o využívání Portálu ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy o využívání Portálu, a to na základě jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Odstoupením od Smlouvy o využívání Portálu však v žádném případě nedochází k ukončení Smlouvy o nabytí práva k užití Hudebního zboží, která byla uzavřena přímo mezi Hudebníkem a Zákazníkem, která trvá i nadále a musí být případně ukončena samostatně.
 7. 19. ÚČINNOST A APLIKACE PŘEDPISŮ

  1. 19.1 Pro právní vztahy, na něž dopadají Všeobecné obchodní podmínky, se neaplikují následující ustanovení Občanského zákoníku § 573 a § 1757 odst. 2. S ohledem na charakter uzavírání smluv a funkcí Portálu se ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku výslovně vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
  2. 19.2.Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 22.05.2018
Koupit album:
za
---
nebo více
Koupit