ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka Fair Price Music, s.r.o. Z siedzibą Rostislavovo náměstí 2936/12, Královo Pole, 612 00, Brno, Republika Czeska IČ: 29370434 jako operator portalu Fair Price Music (dalej tylko “Portal”) respektuje prawo do ochrony danych osobowych. Dla potrzeb tych Zasad ochrony danych osobowych terminem „Fair Price Music“ oznaczamy Fair Price Music s. r. o., lub jakiekolwiek osoby kierowane przez Fair Price Music, s.r.o. Lub osoby spółką Fair Price Music, s.r.o. zarządzające, lub osoby kierowane osobą zarządzającą spółką Fair Price Music s. r. o.

Jakie dane Fair Price Music przechowuje?

Zgodnie z ustawą nr. 101/200 Czeskiego Kodeksu Prawnego o ochronie danych osobowych (dalej tylko “Ustawa” ) Fair Price Music zbiera, przechowuje i chroni dane, które odwiedzający strony aktywnie udzielają w ramach korzystania z Portalu, ewentualnie może tworzyć i przechowywać dane i informacje, które są zbierane automatycznie i przechowywane w ramach korzystania z Portalu.

Do informacji, których aktywnie udziela odwiedzający Portal, należą następujące dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, ewentualne dane konta bankowego) udzielone przez odwiedzającego w procesie rejestracji, bezpośrednich płatności elektronicznych i z tym związanych usług i sondaży.

Korzystanie z Portalu i związane z tym udostępnienie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy tylko i wyłącznie od decyzji odwiedzającego Portal.

W związku z działalnością Portalu, operator stron internetowych Fair Price Music może tworzyć i przechowywać dane o następujących typach informacji:

  • Adres IP (Internet Protocol) odwiedzającego stronę, dane techniczne, np. Strona internetowa, lub droga, którą przejdzie odwiedzający strony internetowe spółki Fair Price Music;
  • data, czas, adres strony internetowej, z której odwiedzający się połączył ze stroną Fair Price Music.
  • Wyszukiwane słowa, nazwy plików, przeglądarka, która odwiedzający przy wejściu na Portal wykorzystuje.

Ciasteczka (Pliki “cookie”)

W czasie odwiedzania Portalu, mogą być do urządzenia elektronicznego odwiedzającego zapisywane pliki “cookie” których głównym celem jest zabezpieczenie lepszego i łatwiejszego operowania stron internetowych. Niektóre “cookies” mogą wpływać na korzystanie z niektórych funkcji strony. Operator stron internetowych Fair Price ywa plików “cookies” do celów innych,ej wymienione, ani z nich nie odczytuje, ani nie może odczytać danych osobowych takich jak imię czy adres e-mail.

Wykorzystanie danych osobowych przez operatora Portalu.

Wszystkie gromadzone dane osobowe są wykorzystywane w celu pełnienia Umowy o korzystaniu z portalu, realizowaniu usług przez administratora portalu, zwłaszcza w celu autoryzacji odwiedzającego przy żądaniach o udzielenie pomocy technicznej, reklamacjach i innych interakcjach administratora z użytkownikiem, jak również w celach optymalizacji portalu, mierzenia liczby odwiedzających, rozwiązywania problemów dotyczących dostępności stron internetowych.

Dane osobowe mogą być również wykorzystane w celach sprzedaży i usług, działalności reklamowej i marketingowej, tworzenia data bazy klientów - muzyków, odwiedzających i kupujących, w celach oświatowych i w celach ochrony praw i prawem strzeżonych interesów podmiotów prawnych.

Gromadzone dane osobowe są ogólnie używane w celach pełnienia żądań odwiedzającego Portal.

Dane osobowe mogą również być wykorzystane w celach wysyłania materiałów promocyjnych, aktualności i ważnych informacji i informacji o zmianach w usługach pocztą elektroniczną

Udostępnianie niektórych danych osobowych.

Twoje dane osobowe będziemy za Twoją zgodą udostępniać niektórym partnerom, dystrybutorom i sprzedawcom, których czynność jest związana z Fair Price Music, aby mogli się z Tobą skontaktować w imieniu naszym lub własnym z ofertą produktów, usług lub innych, które by dla waszej firmy mogły być ważne, lub w przypadku udzielania pomocy technicznej i klienckiej. Ich lista będzie udostępniona osobno.

Twoje dane osobowe możemy również udostępnić w przypadku że takie udostępnienie jest a) prawnie dozwolone lub niezbędne do wykonania procedur prawnych, lub dostarczenia żądanych produktów lub usług. b) reakcją na wymagania prawne c) niezbędne do ochrony praw, własności czy uzasadnionych interesów spółki Fair Price Music, jej pracowników lub klientów d) niezbędne w celu obrony osobistego bezpieczeństwa, własności lub innych praw spółki Fair Price Music oraz jej pracowników i klientów lub e) integralną częścią sprzedaży wszystkich lub tylko niektórych części naszej firmy.

Fair Price Music nie sprzedaje ani nie wypożycza żadnych waszych osobistych danych możliwych do zidentyfikowania. W wypadku, że Fair Price Music skorzysta z usług innych spółek na własny użytek i dla odwiedzających Portal, a to pośrednio i bezpośrednio, zobowiązuje się, że wszystkie te spółki utrzymują nasze zasady ochrony danych osobowych a my robimy wszystko w tym celu, aby nie doszło do zdradzenia waszych danych osobowych.

Odwiedzający Portal deklaruje, że wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe i zobowiązuje się operatorowi Portalu bezzwłocznie zgłosić jakiekolwiek zmiany.

Zgoda

Zgodnie z ustawą, artykuł 16 Zasad Ogólnych, odwiedzający, przez odesłanie formularza umowy korzystania z Portalu, udziela usługodawcy, spółce Fair Price Music s.r.o., NIP CZ29370434, z siedzibą: Rostislavovo náměstí 2936/12, Královo Pole, 612 00 Brno, Republika Czeska, zgodnie z brzmieniem ustawy nr. 101/2000 Czeskiego Kodeksu Prawnego, o ochronie danych osobowych, zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzielonych w skali wyszczególnionej w Zasadach, a to od dnia odesłania formularza do końca trwania Umowy korzystania z Portalu a na kolejnych 5 lat po wygaśnięciu Umowy korzystania z Portalu. Takiej samej zgody, dotyczącej danych osobowych udziela odwiedzający wstępując na strony internetowe usługodawcy w przypadku, że korzysta z usług Portalu a to na dobę 5 lat od dnia wejścia na Portal.

Jeżeli odwiedzający w przebiegu korzystania z Portalu udziela jakichkolwiek danych osobowych, ma możliwość teto Zasady otworzyć, wyświetlić i w całości przeczytać. Przez udzielenie danych osobowych i korzystanie z Portalu odwiedzający strony internetowe Fair Price Music wyraża zgodę z ich brzmieniem. Odwiedzający może kiedykolwiek swoją zgodę zmienić lub odwołać, jeżeli zwróci si do nas na adres e-mail privacy . policy (małpa) fairpricemusic . com i zażąda zmiany lub usunięcia.

Prawa odwiedzającego Portal

Jako podmiot danych, odwiedzający Portal jest uprawniony zażądać informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z brzmieniem ustawy § 12 Ustawy. Jeżeli odwiedzający Portal będzie miał podejrzenie, że administrator lub edytor zarządza danymi osobowymi w sposób niezgodny z ochroną życia prywatnego lub niezgodnie z prawem, a zwłaszcza jeżeli dane ze względu na ich wykorzystania są niedokładne, odwiedzający może zażądać od operatora wytłumaczenia i zmusić administratora lub edytora do usunięcia zaistniałej sytuacji. Jako podmiot danych może też odwiedzający podać skargę na Urząd ochrony danych osobowych.

Odwiedzający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, które się go tyczą a to na żądanie u usługodawcy pod adresem email privacy.policy (małpa) fairpricemusic.com. Ma też prawo do ich poprawienia w zakresie w jakim są te dodatkowe informacje niezbędne do przetwarzania danych osobowych co do podmiotu danych, ze względu na teto Zasady.

Odwiedzający zgadza się z przetwarzaniem jego anonimowych danych osobowych w celach statystycznych lub dalszego rozwoju Portalu.

Zabezpieczenia

Dane osobowe będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany oraz manualnie przy dotrzymaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z danych osobowych, a zwłaszcza gromadzeniu, zapisywaniu na nośniki elektroniczne, wyszukiwaniu, używaniu, przetrzymywaniu, selekcjonowaniu, kombinowaniu, ewaluacji, blokacji i likwidacji.

Linki do innych spółek

Strona internetowa Fair Price Music może zawierać linki do stron spółek stron trzecich. Prosimy przyjąć do wiadomości, że na tych stronach stron trzecich istnieją im własne zasady ochrony danych osobowych, według których powinniście się zachowywać, a na które Fair Price Music nie ma żadnego wpływu, ani nie niesie za nie żadnej odpowiedzialności.

Zmiany zasad ochrony danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo te oto Zasady ochrony danych osobowych kiedykolwiek zmienić. O wszystkich zmianach owszem będziecie poinformowani przez oznajmienie daty ostatniej zmiany w górnej części zasad ochrony danych osobowych. Nie mniej jednak, będziemy potrzebowali Twojej zgody z tymi zmianami.

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania czy propozycje dotyczące naszych zasad ochrony danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail privacy.policy (małpa) fairpricemusic.com

Tą stroną zarządza spółka Fair Price Music, s. r. o., NIP: CZ29370434, z siedzibą , Rostislavovo náměstí 2936/12, Královo Pole, 612 00 Brno, Republika Czeska. Spółka Fair Price Music s. r. o., jest administratorem zebranych danych udostępnionych przez odwiedzających, klientów i muzyków na podstawie korzystania ze stron internetowych www.fairpricemusic.cz lub zawarcia Umowy korzystania z Portalu, której częścią są również Zasady Ogólne gromadzenia danych.

Dane użytkownika końcowego mogą być uważane za dane osobowe zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o ochronie danych osobowych ustawy nr. 101/200 Czeskiego Kodeksu Prawnego lub innymi relewantnymi ustawami.

Ostatnia aktualizacja przebiegła dnia 29.03.2017

Kup płytę :
za
---
lub więcej
Dodaj do koszyka